Erasmus + to program UE w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu w Europie.

Celem programu Erasmus + jest przyczynienie się do realizacji strategii Europa 2020″ na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, a także celów ET 2020, strategicznych ram UE dla edukacji i szkoleń. Erasmus + ma również na celu promowanie zrównoważonego rozwoju swoich partnerów w dziedzinie szkolnictwa wyższego i przyczynianie się do osiągnięcia celów strategii UE na rzecz młodzieży. 

Konkretne problemy poruszane przez program obejmują:

  • Zmniejszenie bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych.
  • Promowanie kształcenia dorosłych, zwłaszcza w zakresie nowych umiejętności i umiejętności wymaganych na rynku pracy.
  • Promoting adult learning, especially for new skills and skills required by the labour market.
  • Wspieranie innowacji, współpracy i reform.
  • Ograniczenie wczesnego porzucania nauki.
  • Promowanie współpracy i mobilności z krajami partnerskimi UE.

Program Erasmus + realizowany jest w latach 2014-2020 i zapewnia dotacje na działania i działania w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu we wszystkich sektorach uczenia się przez całe życie, w tym w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym, edukacji dorosłych, szkolnictwie i działalności młodzieżowej.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.