Το Erasmus + είναι το πρόγραμμα της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.  

Στόχος του προγράμματος Erasmus + είναι να συμβάλει στη στρατηγική της Ευρώπης 2020 για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ένταξη, καθώς και τους στόχους του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το πρόγραμμα Erasmus + στοχεύει επίσης στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης των εταίρων του στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία.

Στα ειδικά θέματα που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

Το πρόγραμμα Erasmus + διαρκεί από το 2014-2020 και παρέχει επιχορηγήσεις για δράσεις και δραστηριότητες στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού σε όλους τους τομείς της διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, των σχολείων και των δραστηριοτήτων των νέων.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.