Подход за обучение в работна среда в
сферата на Индустрия 4.0 за конкурентоспособна
европейска промишленост

Проект iNduce 4.0

Стратегическо партньорство за
професионално образование и обучение

Проект iNduce 4.0

previous arrow
next arrow
Slider

За проекта

Предизвикателството пред нас е да гарантираме, че всички
сектори на промишлеността
използват нови технологии и управляват прехода си към дигитализирани продукти и процеси с по-висока добавена стойност, познати още като Индустрия 4.0.

Партньори

Консорциумът по проект INDUCE 4.0 се състои от 7 партньора от 6 държави с разнообразен опит и взаимодопълващи се знания, които са необходими поради интердисциплинарната тема на проекта.

Еразъм+

'Еразъм+' е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Целта на "Еразъм +" е да допринесе за изпълнението на целите на стратегията "Европа 2020" за растеж, работни места, социална справедливост и приобщаване.

Интелектуални продукти

Консорциумът по проект INDUCE 4.0 представлява партньорство между бизнеса - сферата на ПОО и научно-изследователските среди, насочено към създаването на гъвкав подход за обучение в работна среда. Всеки един от интелектуалните продукти в рамките на проекта е насочен именно към постигането на тази цел.