Консорциумът по проект INDUCE 4.0 представлява партньорство между бизнеса – сферата на ПОО и научно-изследователските среди, насочено към

  • създаването на гъвкав подход за обучение в работна среда, който ще позволи на МСП да подготвят своите настоящи и бъдещи служители (ученици от професионални гимназии/ чираци) за промените, произтичащи от четвъртата индустриална революция;
  • позволявайки на доставчиците на ПОО / обучителите / консултантите  да отговарят адекватно на нуждите на бизнеса чрез провеждане на съвместни обучителни инициативи между бизнеса и заинтересованите страните в сектора на ПОО с акцент върху темата „Индустрия 4.0“.
Всеки от интелектуалните продукти в рамките на проекта цели да допринесе за постигането на тази цел.
outputs-bg

Продукт 1 (O1) има за цел да очертае най-важните пропуски в знанията и уменията в областта на Индустрия 4.0, както и трудностите, които МСП срещат при организирането на инициативи за обучение на работното място.

Продукт 2 (O2) има за цел да предостави технически знания в областта на Индустрия 4.0, както и основа за осъществяване на обучение на работното място по тази тематика.

Продукт 3 (O3) има за цел да предостави на МСП и заинтересованите страни в сферата на ПОО менторски план и насоки, изцяло съобразени с обучителния курс INDUCE 4.0.