Основното предизвикателство според респондентите в глобалното проучване на PwC във връзка с Индустрия 4.0 през 2016г., е не изборът на правилната технология, а липсата на дигитална култура и умения в техните организации.
В тази връзка, проектът iNduce 4.0, финансиран по програма Еразъм +, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор: „Стратегически партньорства за професионално образование и обучение“, е насочен именно към този проблем.
Бюлетинът на проекта има за цел да Ви регулярно да Ви информира относно развитието на проект „iNduce 4.0 – Подход за обучение в работна среда в сферата на Индустрия 4.0 за конкурентоспособна европейска промишленост ”, който стартира през октомври, 2017г.

Според Новата програма за умения в Европа „Работата в промишлеността на всички нива – от машинните операторите до инженерите и административния персонал във все по-голяма степен ще бъде насочена към проектиране, поддържане и наблюдение на интелигентни машини, подпомагащи изпълнението на работните задачи. Това ще изисква различни групи от умения. Бъдещите работни места ще изискват подходяща комбинация от основни, меки и технически умения, по-специално дигитални и специфични бизнес умения, които все още не са изцяло адресирани от системите за образование и обучение. Индустрията трябва да изиграе основна роля при определянето на ключовите умения и компетентности и обучението за тяхното придобиване. “
В тази връзка, проектът цели да разработи гъвкав учебен пакет за учене на работното място, целящ да осигури фундаментални технически познания в сферата на Индустрия 4.0, както и всеобхватен инструмент, който да включва подробен план за менторство и насоки.

Какво се е случило до момента?

През октомври, 2017г. се проведе първата среща по проекта във Варшава, Полша, в която взеха участие всички европейски партньори в консорциума. На срещата бяха обсъдени графици, цели и последващи стъпки от изпълнение на проекта. Работната група по проекта стартира и дейностите по проучване на пропуските в знанията на тема „Индустрия 4.0“, както и изискванията за организиране на обучения на работното място.

След приключване на проучването през януари, 2018г., резултатите от него ще бъдат обобщени в доклад. Следващата среща по проекта ще се проведе през април, 2018г. в Ларнака, Кипър, по време на която въз основа на резултатите от проведеното проучване, ще се разработи концепцията за иновативния пакет обучителни материали за обучение на работното място по проект INDUCE 4.0.

 

Изтеглете Бюлетин № 1, декември 2017

 

 

Бюлетин № 1, декември 2017 г.