Η κοινοπραξία INDUCE 4.0 αποτελεί μια συνεργασία Επιχειρήσεων-ΚΕΚ-Έρευνας, με στόχο:

  • τη δημιουργία μιας ευέλικτης προσέγγισης κατάρτισης με βάση την εργασία, η οποία θα επιτρέψει στις ΜΜΕ να προετοιμάσουν τους σημερινούς και μελλοντικούς υπαλλήλους τους (επαγγελματίες/μαθητές / μαθητευόμενους) για τις αλλαγές που θα προκύψουν από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση,
  • την παρακίνηση Πάροχων / Εκπαιδευτών / Συμβούλων  ΕΕΚ να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες της επιχείρησης με την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με έμφαση στο βιομηχανικό τομέα 4.0.
Κάθε παράγωγο και αποτέλεσμα του έργου στοχεύει να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.
outputs1-el

O1 (Αποτέλεσμα 1ο) : στοχεύει στη χαρτογράφηση των σημαντικότερων κενών γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ για την οργάνωση πρωτοβουλιών μάθησης με βάση την εργασία.

O2 (Αποτέλεσμα 2ο) : θα παρέχει τις τεχνικές γνώσεις στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 και τη βάση γνώσεων για την οικοδόμηση μάθησης με βάση την εργασία.

O3 (Αποτέλεσμα 3ο) : στοχεύει στον εξοπλισμό των ΜΜΕ και των ενδιαφερόμενων φορέων ΕΕΚ με πρόγραμμα καθοδήγησης και πρόγραμμα μαθητείας προσαρμοσμένο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα iNduce 4.0

O1 / A1: Έρευνα στοχευόμενης ομάδας – έρευνα μεταξύ των ΜΜΕ και των παρόχων ΕΕΚ.
O1 / A2: Ανασκόπηση νομοθεσίας στον τομέα του WBL.
O1 / A3: Προετοιμασία έκθεσης σε κάθε χώρα.
O1 / A4: Διεξαγωγή ανάλυσης συγκριτικής αξιολόγησης όλων των εκθέσεων των χωρών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο σε μια ηλεκτρονική ανοικτή εκπαιδευτική πύλη για το θέμα της Βιομηχανίας 4.0, όπου οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αναθεωρήσουν τα υλικά μελέτης και να συμπληρώσουν διαδραστικά ερωτηματολόγια αυτο-αξιολόγησης, να ανταλλάξουν πληροφορίες και καλές πρακτικές.

Προγραμματισμένες δραστηριότητες για:
O2 / A1: Παραγωγή προδιαγραφών από O1;
O2 / A2: Έρευνα σε κάθε θέμα και ανταλλαγή γνώσεων.
O2 / A3: Ανάπτυξη περιεχομένου.
O2 / A4: Διασταύρωση των αναπτυγμένων εκπαιδευτικών υλικών.
O2 / A5: Τεχνική υλοποίηση της διαδραστικής διαδικτυακής πύλης κατάρτισης.
O2 / A6: Εξέταση της εφαρμογής του μαθήματος INDUCE 4.0 με ομάδες-στόχους του έργου.
02 / A7: Βελτίωση και οριστικοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και πλατφόρμας.

O3 / A1: Παραγωγή προδιαγραφών από τη δομή μάθησης O1 & O2.
O3 / A2: Εκπόνηση πρακτικής μεθοδολογίας για το WBL INDUCE 4.0.
O3 / A3: Αναθεώρηση και βελτίωση από τη μεθοδολογία – μαζί με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
O3 / A4: Δοκιμή εφαρμογής της μεθοδολογίας – μαζί με το μάθημα κατάρτισης.
O3 / A5: Εφαρμογή βελτιώσεων σύμφωνα με την ανατροφοδότηση και την ολοκλήρωση της παραγωγής.