Η κοινοπραξία INDUCE 4.0 αποτελεί μια συνεργασία Επιχειρήσεων-ΚΕΚ-Έρευνας, με στόχο:

  • τη δημιουργία μιας ευέλικτης προσέγγισης κατάρτισης με βάση την εργασία, η οποία θα επιτρέψει στις ΜΜΕ να προετοιμάσουν τους σημερινούς και μελλοντικούς υπαλλήλους τους (επαγγελματίες/μαθητές / μαθητευόμενους) για τις αλλαγές που θα προκύψουν από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση,
  • την παρακίνηση Πάροχων / Εκπαιδευτών / Συμβούλων  ΕΕΚ να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες της επιχείρησης με την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με έμφαση στο βιομηχανικό τομέα 4.0.
Κάθε παράγωγο και αποτέλεσμα του έργου στοχεύει να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.
outputs1-el

O1 (Αποτέλεσμα 1ο) : στοχεύει στη χαρτογράφηση των σημαντικότερων κενών γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ για την οργάνωση πρωτοβουλιών μάθησης με βάση την εργασία.

O2 (Αποτέλεσμα 2ο) : θα παρέχει τις τεχνικές γνώσεις στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 και τη βάση γνώσεων για την οικοδόμηση μάθησης με βάση την εργασία.

O3 (Αποτέλεσμα 3ο) : στοχεύει στον εξοπλισμό των ΜΜΕ και των ενδιαφερόμενων φορέων ΕΕΚ με πρόγραμμα καθοδήγησης και πρόγραμμα μαθητείας προσαρμοσμένο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα iNduce 4.0