Σύμφωνα με την έρευνα του PwC Global, 2016, σχετικά με τη Βιομηχανία 4.0 μεταξύ των ΜΜΕ, οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση στην εφαρμογή δεν είναι η επιλογή της σωστής τεχνολογίας. Είναι η έλλειψη ψηφιακής κουλτούρας και δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα iNduce 4.0, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +, Βασική δράση: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών, Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ασχολείται πρωτίστως με αυτό το θέμα.

Με τα ενημερωτικά μας δελτία θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε τακτικά για την πρόοδο και τη συνέχεια του έργου.

Το “iNduce 4.0 – Προσέγγιση επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0 για ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία” ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017.

Σύμφωνα με την ατζέντα νέων δεξιοτήτων για την Ευρώπη “Οι εργασίες στη βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα, από φορείς εκμετάλλευσης μέχρι μηχανικούς και διοικητικό προσωπικό, θα συνίστανται όλο και περισσότερο στο σχεδιασμό, τη συντήρηση και την εποπτεία έξυπνων μηχανών που βοηθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων. Αυτό θα απαιτήσει διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων. Οι μελλοντικές θέσεις εργασίας θα απαιτήσουν τον κατάλληλο συνδυασμό βασικών, ομαλών και τεχνικών δεξιοτήτων, ιδίως των ψηφιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν αντιμετωπίζουν ακόμη πλήρως. Η βιομηχανία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον καθορισμό και την κατάρτιση των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.”

Για το λόγο αυτό θέσαμε ως στόχο να αναπτύξουμε μια ευέλικτη εκπαιδευτική δέσμη για μάθηση βασισμένη στην εργασία με στόχο την παροχή θεμελιωδών τεχνικών γνώσεων σχετικά με το θέμα της Βιομηχανίας 4.0 καθώς και ένα ολοκληρωμένο εργαλείο εξοπλισμένο με ένα βήμα προς βήμα σχέδιο καθοδήγησης και κατευθυντήριες γραμμές.

Τα Νέα έως τώρα

Τον Οκτώβριο του 2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας με όλους τους Ευρωπαίους εταίρους στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Συζητήθηκαν πρόγραμμα, στόχοι και περαιτέρω διαδικασίες. Η ομάδα έργου άρχισε να διεξάγει την πλέον σύγχρονη ανάλυση σχετικά με τα κενά γνώσης και δεξιοτήτων σχετικά με το θέμα της Βιομηχανίας 4.0 και τις απαιτήσεις για τη WBL.

Μετά το πέρας της ανάλυσης τον Ιανουάριο του 2018, οι εταίροι θα εργαστούν για την εκπόνηση έκθεσης. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2018 στη Λάρνακα, Κύπρος, όπου θα αναπτυχθεί μια πρώτη ιδέα για το καινοτόμο πακέτο μάθησης Flexible learning INDUCE 4.0 με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης.


Λήψη Ενημερωτικού Δελτίου No1, Δεκέμβριος 2017

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο No1, Δεκέμβριος 2017