Консорциумът по проект INDUCE 4.0 представлява партньорство между бизнеса – сферата на ПОО и научно-изследователските среди, насочено към

  • създаването на гъвкав подход за обучение в работна среда, който ще позволи на МСП да подготвят своите настоящи и бъдещи служители (ученици от професионални гимназии/ чираци) за промените, произтичащи от четвъртата индустриална революция;
  • позволявайки на доставчиците на ПОО / обучителите / консултантите  да отговарят адекватно на нуждите на бизнеса чрез провеждане на съвместни обучителни инициативи между бизнеса и заинтересованите страните в сектора на ПОО с акцент върху темата „Индустрия 4.0“.
Всеки от интелектуалните продукти в рамките на проекта цели да допринесе за постигането на тази цел.
outputs-bg

Продукт 1 (O1) има за цел да очертае най-важните пропуски в знанията и уменията в областта на Индустрия 4.0, както и трудностите, които МСП срещат при организирането на инициативи за обучение на работното място.

Продукт 2 (O2) има за цел да предостави технически знания в областта на Индустрия 4.0, както и основа за осъществяване на обучение на работното място по тази тематика.

Продукт 3 (O3) има за цел да предостави на МСП и заинтересованите страни в сферата на ПОО менторски план и насоки, изцяло съобразени с обучителния курс INDUCE 4.0.

O1 / A1: Проучване на нуждите на целевата група – проучване сред производствените МСП и доставчиците на ПОО.
O1 / A2: Преглед на законодателството, касаещо обучението на работното място.
O1 / A3: Подготовка на доклад за всяка от партньорските страни
O1 / A4: Извършване на сравнителен анализ на всички доклади по страни.

Обучителният курс ще бъде достъпен на отворен онлайн образователен портал посветен на темата на  „Индустрия 4.0“, където потребителите ще имат възможността да преглеждат учебните материали и да попълват интерактивни въпросници за самооценка на знанията, да обменят информация и добри практики.

Планираните дейности за разработване на този интелектуален продукт включват:

O2/A1: Извеждане на спецификация въз основа на резултатите от проведеното проучване (O1)
O2/A2: Проучване на релевантни информационни източници по всяка тема и обмен на знания;
O2/A3: Разработване на съдържанието на курса;
O2/A4: Проверка на качеството на разработените учебни материали;
O2/A5: Техническо изпълнение на портала за интерактивно обучение;
O2/A6: Тестване на приложимостта на курса INDUCE 4.0 за нуждите на целевите групи по проекта;
02/A7: Усъвършенстване и финализиране на учебното съдържание и портала за обучение.

O3/A1: Извеждане на спецификации въз основа на проведеното проучване (O1) и учебната структура на курса (O2)
O3/A2: Разработване на  INDUCE 4.0 Практическа методология за учене на работното място.
O3/A3: Проверка на качеството и редакция на методологията – заедно с курса на обучение;
O3/A4 Тестване на приложимостта на методологията – заедно с курса на обучение;
O3/A5: Редакция и усъвършенстване на методологията в зависимост от обратната връзка от тестването и финализиране на продукта.