Η τρίτη συνάντηση Έργου της ΕΕ “iNduce 4.0” πραγματοποιήθηκε στο Porto Salvo, στις 12 Σεπτεμβρίου 2018. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και στόχο είχε τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για διάφορα καθήκοντα που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης.

Όλοι οι εταίροι του έργου iNduce 4.0 εκπροσωπήθηκαν και η συνάντηση διεξήχθη ομαλά και εποικοδομητικά.

Την ομάδα καλωσόρισε αρχικά η UPM (Ρουμανία), ως ο συντονιστής του έργου και στη συνέχεια η ISQ (Πορτογαλία), η οποία είχε το ρόλο του οικοδεσπότη.

Κάθε εταίρος ενημέρωσε σχετικά με την πορεία και την εξέλιξη των εργασιών που είναι υπεύθυνοι και στη συνέχεια έγινε ενδελεχής σχεδιασμός για τις υπόλοιπες δραστηριότητες προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελικά προϊόντα όπως έχουν προγραμματιστεί. Όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τις ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού που ήταν υπεύθυνοι. Επίσης, έγινε μια συζήτηση σχετικά με τα τεστ γνώσεων και τις ερωτήσεις των τεστ που θα δημιουργηθούνστο τέλος του κύκλου κατάρτισης 4.0. Η EVBB παρουσίασε ένα συμπέρασμα της διόρθωσης των εκπαιδευτικών υλικών και παρέδωσε σχόλια σε όλους τους εταίρους. Η PCX παρουσίασε το τεχνικό μέρος της διαδραστικής πύλης εκπαίδευσης. Τέλος, διεξήχθη συζήτηση για τις πιλοτικές δοκιμές που θα διεξαχθούν από όλους τους εταίρους (12 συμμετέχοντες / χώρα).

Η συνάντηση συνεχίστηκε με διαδικασίες διαχείρισης και υποβολής εκθέσεων, ενδιάμεση έκθεση, οικονομικές λεπτομέρειες, ζητήματα προώθησης του έργου και ολοκληρώθηκε με την προετοιμασία των επόμενων βημάτων.

3η διακρατική συνάντηση έργου στο Porto Salvo, Πορτογαλία