Η 2η συνάντηση του έργου “iNduce 4.0” πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα στις 18 Απριλίου 2018. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, και στόχος της ήταν να πραγματοποιηθεί διαδικασία λήψης αποφάσεων για διάφορα καθήκοντα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όλοι οι συμμετέχοντες εταίροι του έργου “iNduce 4.0” εκπροσωπήθηκαν και η συνάντηση διεξήχθη ομαλά και εποικοδομητικά.

Την ομάδα αρχικά καλωσόρισε εκπρόσωπος του UPM (ΡΟυμανία), το οποίο είναι ο ηγέτης του έργου και στη συνέχεια η PCX (Κύπρος), η οποία ήταν ο εταίρος διοργανωτής.

H ECQ (Βουλγαρία) παρουσίασε την έκθεση για το IO1 – Ανάλυση της τεχνολογίας σχετικά με τα κενά γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με το θέμα της Βιομηχανίας 4.0 και οι απαιτήσεις για την WBL και η PIAP (Πολωνία) παρουσίασε τις απαιτήσεις του IO2, τη δομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου και τις ευθύνες κάθε εταίρου. Πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση σχετικά με τη δομή μάθησης του εκπαιδευτικού υλικού και την τεχνική υλοποίηση της διαδραστικής πύλης του έργου.

Η συνάντηση συνεχίστηκε με αναφορές στη διαχείριση και υποβολή εκθέσεων, ενδιάμεση έκθεση, οικονομικές λεπτομέρειες, ζητήματα διάδοσης και ολοκληρώθηκε με την προετοιμασία των επόμενων βημάτων των εταίρων.

2η συνάντηση έργου στη Λάρνακα, Κύπρος