На 12 септември 2018 г. в Порто Салво се проведе третата среща по европейския проект „iNduce 4.0„. Срещата се проведе съгласно графика на проекта и беше насочена към вземане на решения относно някои важни задачи по проекта, които са в процес на изпълнение.

На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации по проект iNduce 4.0, което създаде предпоставки за гладък и конструктивен работен процес.
Екипът по проекта беше приветстван от Университета Петру Майор (Румъния) – координатора на проекта, както и от Института за технологии и качество – ISQ (Португалия) – домакините на срещата.

Беше направен анализ на всички задачи в процес на изпълнение по проекта и всички партньорски организации представиха напредъка си по изпълнението им. След анализа последва задълбочено планиране на необходимите последващи дейности за успешно разработване на интелектуалните продукти по проекта. Всички партньори представиха съдържанието на обучителните материали от разработвания по проекта учебен курс, с цел да се гарантира кохерентност на учебното съдържание. Състоя се и дискусия относно структурата на тестовете за самооценка на знанията, които обучаемите ще трябва да положат в края на обучителния курс по проект iNduce. 4.0. EVBB представиха своите заключения относно качеството на разработените учебни материали и структурата на курса. PCX представиха техническото изпълнение на интерактивния обучителен портал по проекта. В края на срещата, партньорите обсъдиха и организацията на пилотното тестване на материалите, което ще включва 12 участници на държава.

Срещата продължи с дискусии, касаещи управлението и отчитането на проекта, междинния отчет, финансови въпроси, дейностите за разпространението на информация относно резултатите от проекта и завърши с планиране на следващите стъпки по проекта.

Трета среща по проекта в Порто Салво, Португалия