‘Еразъм+’ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Целта на „Еразъм +“ е да допринесе за постигане целите на стратегията „Европа 2020“ за растеж, работни места, социално равенство и включване, както и за целите на стратегията „Образование и обучение 2020“ – стратегическата рамка на ЕС за образование и обучение. Друга цел на програмата „Еразъм+“ е насърчаване на устойчивото развитие на нейните партньори в областта на висшето образование и принос към постигане на целите на стратегията на ЕС за младежта.

Конкретните въпроси, по които програмата работи, са:

Програмата „Еразъм+“ е с период на продължителност от 2014г. – 2020г. и подкрепя дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта във всички сектори на ученето през целия живот включително висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и училищно образовение и младежки дейности.

За повече информация, натиснете тук.