Консорциумът на проекта INDUCE 4.0 се състои от 7 партньора от 6 държави (Румъния, Полша, Португалия, Германия, България, Кипър), чийто подбор се основава на следните критерии:

  • Експертиза и опит релевантни към дейностите по проекта
  • Разнообразие на организациите
  • Участие в проекти на ЕС
  • Географски обхват и езиково разнообразие на консорциума
  • Капацитет за разпространение на резултатите от проекта

Партньорските организации са от различен тип и разполагат с разнообразен опит и взаимодопълващи се знания, които са необходими поради интердисциплинарната тема на проекта.

Лице за контакт
 
д-р Ливиу Молдован, заместник ректор, катедра „Индустриален инженеринг и мениджмънт“ 
 
38 Gheorghe Marinescu Street, Tîrgu Mureș, 540139, Румъния
E: liviu.moldovan@umfst.ro
T: 0040 740 498427

Университет по медицина, фармация, науки и технологии на Тиргу Муреш, Румъния

www.umfst.ro

Университет по медицина, фармация, науки и технологии на Тиргу Муреш (UMFST), част от румънската образователна система, е държавна институция за висше образование и професионално обучение, създадена през 1961 г. с 56 годишна традиция, която в момента обучава над 4000 студенти и разполага с 287 служители. Университетът е създаден, за да се отговори на необходимостта от специалисти в региона на Муреш.

В рамките на UMFST функционира Център за продължаващо обучение опериращ като институт за професионално обучение, ориентиран към разработване на класически образователни програми за комплексно начално и продължаващо професионално обучение, който има важна мисия: да допринася за началното и продължаващото обучение на специалисти, които се търсят на пазара на труда в различни области.

UMFST има повече от 20 години опит в изпълнението на проекти, финансирани от ЕС, включително проекти в областта на ученето през целия живот и разработването на образователни технологии за електронно обучение / смесено обучение/мобилно обучение. UMFST също е акредитиран с Харта за висше образование „Еразъм“ за периода 2014-2012 г. „

Chamber of Commerce and Industry of Mures County
Лице за контакт
 
Стелута Мария Батага
Изпълнителен директор, управленски отдел
 
ул. Примария, No. 1, 540026, Търгу Муреш, Румъния
E: programe@cciams.ro
Т: 0040 265 269218 „

Търговско-промишлена палата на окръг Муреш - CCIM, Румъния

www.cciams.ro

CCIM е основана през 1990 г. със статут на неправителствена организация с обществена полза, която подкрепя и защитава интересите на бизнеса на окръг Муреш.

Окръг Муреш има важен принос към националното промишлено производство (заема 8-мо място в страната от общо 41 окръга). Производството на окръг Муреш се характеризира с разнообразни производствени отрасли от национално значение.

CCIM също така предоставя и обучителни курсове в сферата на ПОО за възрастни, с цел осигуряване на курсове, които да допринасят за подобряване уменията и възможностите за заетост, за да се отговори на нуждите на пазара на труда. Като доставчик на ПОО в сътрудничество с местния бизнес, CCIM организира квалификационни курсове, които отговарят на специфични нужди на пазара на труда за сектори като производство, автомобилна промишленост, производство на готови облекла, хранително-вкусова промишленост, кетъринг и търговия.

Лице за контакт
 
Михал Шматер, Мениджър проект, Отдел „Измервателни системи“
 
Aleje Jerozolimskie 202 02 486, Варшава, Полша
E: piap@piap.pl
T: 0048 228 740164

Индустриален научен институт за автоматизация и измервания – PIAP, Полша

www.piap.pl

Индустриален научен институт за автоматизация и измервания (Industrial Research Institute for Automation and Measurements-PIAP) е публичен изследователски институт, нареждащ се сред десетте най-големи научни института в Полша, разработващи нови технологии. PIAP е създаден през 1965 г. като национален институт, чиято основна цел е подготовката и внедряването на нови технологии, автоматизирани системи, производствени инсталации и специализирано измервателно оборудване за редица промишлени отрасли.

Понастоящем дейностите на PIAP са съсредоточени в следните области: а) автоматизация и роботизация на производствени процеси, б) автоматизация на транспорта между операционни звена в) системи за контрол на качеството с използване на видео техника, г) решения за машинно самообучение (изкуствен интелект), д) мобилни роботи, промишлени измервателни системи, ж) специализирано оборудване за измерване и проверка, з) рециклиране на автомобили.

Също така от съществена важност за дейностите на PIAP са обучението и образованието. PIAP организира различни обучения за индустрията, техническите училища и техните възпитаници.

Лице за контакт
 
Катарина Миранда – координатор на звеното за обучение, научноизследователска и развойна дейност
 
Taguspark Avenida Professor Dr. Cavaco Silva 33 Talaide 2740 120, Порто Салво, Португалия
E: cimiranda@isq.pt
T: 0035 121 423 4045

Институт за технологии и качество – ISQ, Португалия

www.isq.pt

Институтът за технологии и качество (Institute for Technology and Quality – ISQ) е частна, нестопанска и независима технологична организация, създадена през 1965 г., която оперира в над 40 страни по света (ЕС, Източна Европа, Африка, Америка и Азия). Чрез своите научноизследователски и развойни дейности и 16 акредитирани лаборатории, те предлагат технически инспекции, техническа помощ за инженерни проекти, консултантски услуги, обучения и др. ISQ има 1400 служители по целия свят, от които 780 в Португалия и 55% с висше образование.

Изследователската, развойната дейност и иновациите са един от ключовите фактори за успех в 50 годишната история на института. ISQ са участвали в над 400 международни научноизследователски и развойни проекта в сътрудничество с над 1200 национални и международни партньори както в индустриалните, така и академичните среди. ISQ насърчава трансфера на технологии за индустрията, като по този начин допринася за „внасяне на стойност в страната“ и по света.

В своя 25 годишен опит с проекти, финансирани от ЕС, ISQ са координирали и участвали в над 500 проекта, включително проекти в областта на ученето през целия живот, подкрепа за МСП и развитие на човешкия капитал.

Лице за контакти
 
Андреас Кот – Мениджър „Международни проекти“, Отдел „Международни проекти“
 
Hegelstrasse 2, 39104, Магдебург, Германия
E: Andreas.koth@evbb.eu
T: 0049 (0) 351 215 239 0

Европейска асоциация на институциите за професионално обучение - EVBB, Германия

www.evbb.eu

Европейска асоциация на институциите за професионално обучение (European Association of Institutes for Vocational Training – EVBB) е европейска чадърна асоциация, чиито членове са асоциации, образователни институти и институции на национално, регионално и местно ниво. Работата на EVBB е насочена към подобряване на качеството на професионалното образование и обучение в европейските страни и увеличаването на усилията, които се инвестират в образованието на европейско ниво.

EVBB си сътрудничи тясно с Европейската асоциация за професионално обучение (EVTA) и организира годишни международни конференции, които се посещават от заинтересовани страни от цяла Европа. През 2016 г. годишната международна конференция на EVBB и EVTA беше посетена от над 160 заинтересовани страни.

EVBB участва в експертната група на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия, където е утвърдена като европейска мрежа, защитаваща интересите на европейските доставчици на ПОО.

Лице за контакт
 
Адмира Бошняку – Експерт „Европейски проекти и програми“
 
1166, София, България, ул. Рачо Петков Казанджията 8, Адора Бизнес център
E: aboshnyaku@ecq-bg.com
T: 00359 2975 34 71

Европейски център за качество ООД - ECQ, България

www.ecq-bg.com

Европейски Център за Качество ООД (European Center for Quality – ECQ) е модерна консултантска компания, създадена през 2001 г. Фирмата е специализирана в две сфери – разработка и управление на проекти по различни програми на ЕС и разработване и внедряване на международни стандарти за управление на качеството. Компанията работи в тясно сътрудничество с редица чуждестранни партньори, сред които образователни институции и университети, квалификационни центрове, неправителствени организации, консултантски фирми и др. ЕЦК има опит в обучението на мениджъри и служители на МСП при прилагането на различни стандарти за качество.

Имиджът на компанията на надежден партньор се основава на над 12-годишен професионален консултантски опит в сътрудничество с общини, сдружения, търговска камара, изследователски центрове, предприятия, образователни центрове, НПО и др. От своето създаване ЕЦК са разработили или подкрепили реализацията на проекти за над 70 предприятия, 13 общински проекта и над 15 проекта по програма „Учене през целия живот“ (включително централизирано ключово действие 4).

Лице за контакт
 
Янос Грегориу – Мениджър проекти
 
Korai 7, Theodoulou House 1, Sh.7-9 6010, Ларнака, Кипър
E: info@pcxmanagement.eu
T: 00357 7000 32 32

PCX Компютри & Информационни системи ООД - PCX, Кипър

www.pcxmanagement.eu

PCX Компютри и информационни системи ООД (PCX) е създадена през 1998 г. в началото на образователната реформа, благодарение на развитието на технологиите и световната мрежа.

Визията на основателите на компанията, които имат над 20 години опит в областта, е насочена към насърчаване на духовното и културно технологично развитие на Кипър и добро позициониране на страната в световната културна и социална карта. Основателите на компанията имат над 20 години опит в сферата на новите технологии, компютрите, интернет, мултимедия и приложенията им в бизнес технологичните решения и в образованието и обучението както в Кипър, така и в чужбина. Компанията предлага консултантски услуги за технологични решения за бизнеса, включително разработка на софтуер. Другата основна дейност на дружеството е насочена към управлението на неговия учебен център. Центърът за обучение, наречен Cybernet Zenon, е част от мрежата обучителни центрове CYBERNET(www.cybernet.ac.cy) с 15 клона в Кипър. Това е най-голямата мрежа за обучение на принципа на франчайзинга в Кипър.

PCX редом с образователен център CYBERNET Zenon има за цел поддържането на новаторска позиция в обучителния сектор на кипърския пазар.