iNduce 4.0

Подход за обучение в работна среда в сферата на Индустрия 4.0 за конкурентоспособна европейска промишленост

 • Програма: Еразъм + 2017
 • Ключова дейност: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
 • Дейност: Стратегическо партньорство за професионално образование и обучение
 • Продължителност: Октомври, 2017 – Септември, 2019

Промишлеността е основен стълб на европейската икономика

Предизвикателството пред нас е да гарантираме, че всички сектори на промишлеността използват нови технологии и управляват прехода си към дигитализирани продукти и процеси с по-висока добавена стойност, познати още като ‘Индустрия 4.0′.

industry-9

Нови умения и квалификации за служителите

Процесите на дигитализация променят изискванията за служителите на всички нива във веригата на стойността – от етапа на разработване през производството до продажбите. Процесите и бизнес моделите стават все по-гъвкави и базирани на данни, поради което се изискват и изцяло нови умения и квалификации у служителите.

Целта на проект iNduce 4.0 е да създаде устойчиви партньорства между ПОО и бизнеса, насочени към насърчаване на обучението на работното място по темата „Индустрия 4.0“ със специален фокус върху чиракуването, като в процеса се въвлекат социални партньори, фирми  и доставчици на ПОО. В същото време проектът iNduce 4.0 има за цел да се справи с промените, породени от четвъртата индустриална революция, която неизбежно ще засегне производствения сектор на всички страни членки на ЕС.

Специфични цели

 • Създаване на гъвкав обучителен пакет за обучение в работна среда, насочен към осигуряване на основни технически познания по темата „Индустрия 4.0“

 • Създаване на задълбочена методология предназначена за текущи и бъдещи (ученици от ПГ/ чираци) служители на МСП по темата „Индустрия 4.0“, която да допринесе за увеличаване капацитета на МСП за преход чрез насърчаване на необходимите умения за работа във „фабриката на бъдещето“

Целеви групи

 • Мениджъри на производствени МСП

 • Ръководители на отдели (производство, логистика и др.) в производствени МСП

 • Бъдещи служители на МСП от производствения сектор (ученици от професионални гимназии/ чираци)

 • Доставчици на ПОО/ обучители/ консултанти

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

 • O1: Проучване и анализ на пропуските в знанията на тема „Индустрия 4.0“.

 • O2: INDUCE 4.0 Обучителен курс, наличен в отворен онлайн образователен портал.

 • O3: INDUCE 4.0 Практическа методология за учене на работното място.

 • Събития за разпространение на резултатите от проекта.