Konsorcjum INDUCE 4.0 reprezentuje partnerstwo biznesowe w zakresie VET, mające na celu 

  • stworzenie elastycznego, opartego na pracy podejścia szkoleniowego, które umożliwią małym i średnim przedsiębiorstwom produkcyjnym przygotowanie obecnych i przyszłych pracowników (uczniów / praktykantów) do zmian wynikających z czwartej rewolucji przemysłowej;
  • umożliwiając dostawcom / szkoleniowcom / konsultantom VET odpowiednie reagowanie na potrzeby biznesu poprzez prowadzenie wspólnych inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości i kształcenia i szkolenia zawodowego z naciskiem na rozwiązania Przemysłu  4.0.
Każdy z opracowywanych rezultatów projektu ma się przyczynić do osiągnięcia tego celu.
outputs-pl

O1 ma na celu zmapowanie najważniejszych luk wiedzy i umiejętności w dziedzinie Przemysłu 4.0 i zidentyfikowanie trudności jakie produkcyjne MŚP napotykają podczas organizacji inicjatyw WBL.

O2 zapewni wiedzę techniczną w dziedzinie Przemysłu 4.0 dla wdrożenia szkoleń opartych na pracy.

O3 ma na celu dostarczanie zainteresowanym stronom z sektora MŚP i VET planu mentorskiego i programu stażowego dostosowanego do szkolenia INDUCE 4.0.

O1 / A1: Badanie grupy docelowej – badanie wśród MŚP z sektora produkcji i dostawców VET.
O1 / A2: przegląd prawodawstwa w dziedzinie WBL.
O1 / A3: Przygotowanie raportu krajowego.
O1 / A4: Przeprowadzanie analizy porównawczej wszystkich raportów krajowych..

Szkolenie na temat Przemysłu 4.0 będzie dostępne w otwartym internetowym portalu edukacyjnym, gdzie użytkownicy będą mieli możliwość przeglądu materiałów do nauki, wymiany informacji i dobrych praktyk.

Planowane działania dla tego rezultatu:

O2 / A1: określenie specyfikacji na podstawie wyników O1;
O2 / A2: Przegląd dokumentacji i wymiana wiedzy;
O2 / A3: Rozwój treści szkoleniowych;
O2 / A4: Sprawdzenie opracowanych materiałów szkoleniowych;
O2 / A5: Techniczne wdrożenie interaktywnego portalu szkoleniowego;
O2 / A6: Testowanie możliwości zastosowania kursu INDUCE 4.0 z grupami docelowymi projektu;
O2 / A7: Udoskonalanie i finalizowanie treści szkoleniowych i platformy.

Planowane działania dla tego rezultatu:

O3 / A1: Określenie specyfikacji na podstawie wyników O1 i O2;
O3 / A2: Opracowanie praktycznej metodologii INDUCE 4.0 dla WBL;
O3 / A3: Ocena i doskonalenie metodologii – wraz z kursem szkoleniowym;
O3 / A4 Testowanie stosowalności metodologii – wraz z kursem szkoleniowym;
O3 / A5: Wdrożenie ulepszeń zgodnie z uzyskanymi informacjami zwrotnymi od grup docelowych i finalizacja wyników.